Geschiedenis polder Willens

De historie van de polder Willens beschrijven we hier in de volgende fasen:
– de periode tot de ontginning in de 11e eeuw: de Wildernis
– de periode van de 11e tot de 18e eeuw: de Polderontwikkeling
– de periode van de 18e eeuw tot nu: de Stadsontwikkeling

De Wildernis

In den beginne van deze beschrijving was het de laatste ijstijd en maakte Zuid Holland deel uit van een uitgestrekte zandvlakte. Aan het einde van deze ijstijd begonnen er rivieren te stromen richting de zee. Dit waren de Rijn en de Maas. In wisselwerking met de stijgende zee ontstond er een uitgebreide delta op de plek waar de nu aan zee gelegen provincies van België, Nederland en Duitsland liggen. In reuzenstappen komen we nu aan het begin van onze jaartelling en zag het gebied in onze regio er volgens de geologen als volgt uit:

 

Ontstaan van Lek en Hollandse IJssel: natuurlijke delta

Het effect van toenemende bewoning aan de Maasmond (Rotterdam en omstreken) werd merkbaar stroomopwaarts. Er ontstonden door de ontginning en inklinking nieuwe rivieren. De Lek en Hollandse IJssel zijn rivieren die zijn ontstaan ten gevolge van menselijk handelen stroom afwaarts.

Ontstaan van Lek en Hollandse IJssel: nederzettingen aan de Maasmond laten de grond inklinken en stroomopwaarts stromen verleggen

De veenmoerassen tussen de rivieren zijn lange tijd ongemoeid gelaten. Maar rond het jaar 1000 na Christus traden er verschillende veranderingen tegelijkertijd op:

  • de gemiddelde temperatuur steeg waardoor er meer voedsel kwam waardoor het aantal mensen toenam;
  • de dreiging van de Noormannen nam af: de laatste invasies in het duin- en achterliggend gebied van West Europa dateren uit de 10e eeuw; er ontstond tijdelijk een machtsvacuüm aan de rand van het Duitse keizerrijk. Het kustgebied met duinenrijen van Hamburg tot in Nd Frankrijk was alleen via de grote rivieren goed te bereiken. Tussen die rivieren lag moeras, hoog- en laagveen met allerlei bossen er in;
  • Het Duitse keizerrijk kreeg te maken met opstandige leenmannen die zich in de -intussen veiliger wordende-  kustprovincies vestigden: dit mondde uit in een bijna vier honderd jaren durende strijd (de oorlog om Holland) tussen de graven van Holland enerzijds en de bisschoppen van Utrecht anderzijds.

<<het vervolg op deze tekst is in voorbereiding>>